مزایده فروش سنگ مرمریت دهبید به ابعاد 80 در 80 سانتیمتر

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/29 10:0 (409 نمایش)

آگهی مزایده به موجب اجراییه صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقای سید رضا طباطبائی فر  با وکالت خانم اعظم نریمان علیه بهرام فخاری فرزند عبدالله محکوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت پنج فقره سفته و مبلغ 7/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 17/000/000  ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیز پرداخت مبلغ133/725/000  ریال بابت نیم عشر دولتی از طرف محکوم علیه به همین منظور سنگ های ساختمانی معرفی شده توسط محکوم علیه جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که به شرح ذیل ارزیابی گردید آدرس انبار سنگ تهران جاده خاوران قبل از پلیس راه شریف آباد کیلومتر 2 جاده  شریف آباد به حیدر آباد منطقه موسوم به کریم آباد  روبروی  تعویض روغنی ابتدای گلستان یکم انبار سنگ منصوریان سنگ مرمریت دهبید با کیفیت خوب و به صورت بسته بندی نشده  و به ابعاد 80 در 80 سانتی متر به مقدار حدودا 90 متر مربع و به ارزش140/000/000  (یکصد و چهل میلیون ریال) سنگ مرمریت دهبید با کیفیت خوب و بصورت بسته بندی نشده و به ابعاد 60 در 60 سانتیمتر به مقدار حدود 1-160 متر مربع و به ارزش 160/000/000 (یکصد و شصت میلیون ریال) با توجه به گزارش فوق ارزش سنگ ها به مشخصات و مقدار فوق کلا به مبلغ 300/000/000(سیصد میلیون ریال) تقویم و برآورد می گردد و مقرر گردید در مورخ1396/7/15 ساعت 12 الی 13 در اجرای احکام شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در تجریش خ فناخسرو پلاک 73 طبقه همکف از طریق  مزایده حضوری به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته شود. خریدار می بایستی در روز مزایده ده درصد پیشنهادی را نقدا فی المجلس و الباقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ می گردد و می بایست به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل از موعد مزایده  با هماهنگی این اجرا از سنگ های مذکور بازدید بعمل آورند.

 

دادورز اجرای احکام شعبه 102 مجتمع قضایی عدالت تهران

 

 

 

کلیدواژه ها: