مزایده فروش 800 متر مربع تراورتن شکلاتی یزد به عرض 40 سانت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/28 10:17 (332 نمایش)

در پرونده کلاسه بایگانی 932443 اجرای احکام کیفری بهشهر محکوم علیه آقای مجید باقری فرزند محمد ابراهیم به اتهام ایراد ضرب و جرح با چاقو محکوم است به پرداخت دیه به مبلغ68/616/420 تومان در حق محکوم له مهرزاد عرب علیهذا نظر به معرفی مال از سوی محکوم علیه به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است: سنگ مورد تعرفه به نام تراورتن شکلاتی یزد به میزان به عرض 40 سانتی متر و 800 متر مربع در قواره های مختلف به ارزش مبلغ ششصد و چهل میلیون ریال واقع در جاده بهشهر نکا روبروی پمپ بنزین کوهستان بعد از زیرگذر ارزیابی گردیده است که مال موضوع توقیف برای روز شنبه مورخ 1396/7/10 ساعت 10 الی 12 از طریق مزایده و در اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند.ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و به صورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً به اینکه دایره اجرای احکام (مأمور اجرا) می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تحدید می گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.م/الف 5707/20/96

مهدیه طبقه استانی-دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر

 

 

 

کلیدواژه ها: