مزایده فروش 860 متر مربع سنگ تراورتن رامشی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/26 10:42 (413 نمایش)

در پرونده کلاسه 960397 اجرایی محکوم علیه آقای امید افراسیاب پور فرزند فرامرز محکوم است به پرداخت مبلغ 343/118/274  ریال به عنوان اصل خواسته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خانم بتول صحبتلو فرزند فغانعلی و نیم عشر دولتی به مبلغ  17/155/913 ریال در حق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است فلذا با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان اموالی در جهت استیفا طلب خواهان معرفی نموده اند و اموال معرفی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 430/000/000  ریال ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1396/07/05 روز چهارشنبه راس ساعت 11 صبح به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد ثمن معامله نقدا یا به صورت چک بانکی (تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک هفته وصول گردد در غیر این صورت 10 درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد . خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت کارشناسی:

مقدار 860 متر مربع سنگ تراورتن رامشی که توسط کارشناس محترم به مبلغ 43/000/000 ریال ارزیابی شده است.

 

صالحی مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان زنجان

 

 

 

 

کلیدواژه ها: