مزایده فروش 400 متر مربع سنگ آنتیک گیوتین

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/25 9:54 (351 نمایش)

در پرونده 1/ح940005 محکوم علیه مسعود محمود خانی فرزند عزیز الله محکوم به پرداخت جمعا مبلغ 221/803/000 ریال بابت محکوم به (اقساط عقب افتاده) در حق محکوم له محمود ترابی با وکالت آقای سجاد آقا محمدی و مبلغ 17/000/000 ریال بابت هزینه اجرا گردیده است محکوم علیه اقدام به معرفی اموال نموده است و اموال معرفی شده به شرح ذیل توسط کارشناس ارزیابی شده است:
سنگ های آنتیک گیوتین شده روی تور چسبانیده شده به ابعاد 30*50 سانتی متری که ارزش ریالی آن از قرار هر متر مربع  650/000 ریال و قیمت 400 متر مربع توقیف آن 260/000/000 ریال برآورد گردیده است نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد جلسه مزایده سه شنبه 96/07/04 راس ساعت 8:30 صبح در محل انجام مزایده دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر اتاق 26 

محل بازدید اموال خمینی شهر بلوار آزادگان ابتدای خیابان اداره آگاهی سابق کارگاه سنگ سپه سالار است اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در موعد مقرر 10% از قیمت پیشنهادی خود را فی المجلس همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن به حساب واریز و تا یک ماه فرصت دارند مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و الا ضمن ابطال مزایده 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر - طاهر پور

 

 

 

کلیدواژه ها: