مزایده فروش چهار صد و بیست متر مربع سنگ پلاک 20*20

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/24 10:29 (331 نمایش)

اجرای احکام شورای حل اختلاف در نظر دارد مقداری سنگ متعلق به محکوم علیه پرونده کلاسه 960368 اجرائیه با قیمت پایه به مبلغ 57 میلیون ریال به فروش برساند. سنگ های مزبور به شرح:

150-1 متر 20*20 درجه 1

150-2 متر 20*20 درجه 2

3- 120 متر 20*20 درجه سه جمعا به مبلغ 57 میلیون ریال می باشد.

مزایده راس ساعت 10:30 صبح مورخ 96/7/3 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد. متقاضیان می توانند ظرف 3 روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید اقدام گردد.

ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید.در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز

 

 

 

کلیدواژه ها: