مزایده فروش چهار عدد کوپ سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/23 10:43 (357 نمایش)

شعب اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان دامغان در نظر دارد در پرونده 960058 له حسن رمضانیان برمی فرزند علی اکبر علیه اکبر مهرابی فرزند حیدر 4 قطعه سنگ مرمریت سیاه متعلق به محکوم علیه مذکور را در قبال محکوم به با مشخصات ذیل :

قطعه سنگ شماره یک (متر مکعب) 9/18=1/7*2*2/70

قطعه سنگ شماره دو (متر مکعب) 5/16=1/6*1/7*1/9 

قطعه سنگ شماره سه(متر مکعب)  0/99=1/9*0/9*0/58

قطعه سنگ شماره چهار (متر مکعب)2/5= 2/5*1/25*0/8

جمع 4قطعه سنگ (متر مکعب) 17/83=2/5+ 0/99+5/16+9/18 

 

 با توجه به اینکه سنگها کوب کامل نبوده مقدار 5 متر مربع مکعب از جمع کسر میگردد(متر مکعب) 12/83=5- 17/83 با توجه به وزن حجمی سنگ مرمریت2/5 تن در هر متر مکعب (تن وزن سنگ) 32/07=2/5*12/83  با توجه به قیمت سنگ مرمریت در بازار به ازاء هر تن 1/400/000 ریال در محلات و کرایه حمل از آن منطقه به دامغان هر تن 400/000 ریال که جمعاً 1/500/000 ریال میگردد.که قیمت سنگ ها با کرایه در دامغان 48/000/000=1/500/000 *32 توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده را برای روز یکشنبه مورخ 1396/07/02  ساعت 08 لغایت 09 صبح در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان به نشانی ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.هرکس میتواند در مدت پنج روز قبل از روز معین شده برای فروش سنگها را ملاحظه نماید.مزایده از قیمت کارشناسی آغاز و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب و 10% بهای پیشنهادی را بایستی فی المجلس در محل اجرای احکام مدنی به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید(ترجیهاً از طریق به همراه داشتن چک تضمین شده بانکی حداقل به میزان 10 درصد مبلغ کارشناسی و امثاله) و باقیمانده را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید تا نسبت به تحویل مال مورد مزایده به برنده مزایده اقدام گردد.بدیهی است در صورت انصراف برنده مزایده10% مبلغ واریزی پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان-مهدی امیراحمدی

 

 

کلیدواژه ها: