مزایده فروش نه دسته سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/20 23:15 (269 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 950291 صادره از سوی شعبه 320 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد به شماره ثبت 960371 شعبه اول اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیه محمد جواد عباسی محکوم است به پرداخت مبلغ165/407/357 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای حسن متصرف و پرداخت مبلغ 8/270/000 ریال حق الاجرا می باشد که اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس اقای مهندس وفایی حسینی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ  96/5/30 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل 10 درصد از بهای آن نقدا و و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول می گردد.طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد م الف 21102

شرح اموال مزایده

1-سنگ تراورتن سفید چرمی 40طولی به متراژ31/38 از قرار متر مربع 700/000  ریال جمع کل 2/896/000  ریال

2-سنگ تراورتن سفید چرمی 40 طولی به متراژ 30/36  از قرار هر متر مربع 700/000 ریال جمع کل 21/252/000  ریال

3-سنگ تراورتن سفید چرمی 40 طولی به متراژ33/6   از قرار هر متر مربع  700/000  ریال جمع کل 23/520/000 

4-سنگ تراورتن سفید چرمی 40 طولی به متراژ4/4 متر مربع 700/000 ریال حمع کل 3/080/000 ریال

5-سنگ تراورتن کرم حکمی 30*60 به متراژ 31 از قرار هر متر مربع 550/000 ریال جمع کل 19/800/000 ریال

6-سنگ تراورتن تنه درختی 40 طولی به متراژ24/20 از قرار هر متر مربع 500/000   ریال جمع کل 10/120/000 

7-سنگ تراورتن گردویی 40 طولی به متراژ 56/32 از قرار هر متر مربع 450/000 ریال جمع کل 25/344/000 ریال

8-سنگ مرمر عسلی 60*60 پشت توری به متراژ 38/88 قرار هر متر مربع 2/800/000 ریال جمع کل 108/864/000 ریال

9- سنگ مرمر عسلی حکمی 1.5*60 به متراژ 7/2  از قرار هر متر مربع 4/500/000 ریال جمع کل 32/400/000  ریال

جمع کل اقلام: 266/276/000  ریال می باشد.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز-لگزیان

کلیدواژه ها: