مزایده فروش سنگ تنه درختی و تراورتن عسلی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 2:48 (298 نمایش)

 

محل برگزاری مزایده:اجرای احکام

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم)

به موجب پرونده اجرایی 940150 اجرا جهت استیفا از دین آقایان حسن حبیبی از اموال محکوم علیه(با معرفی شخص ثالث آقای علیرضا مقدم کوهی)اموال توقیف گردیده است که از طریق مزایده به فروش می رسد بر اساس نظر کارشناس رسمی ملک مذکور شامل:

1-سنگ نما انتیک 100 متر مربع قیمت هر واحد250/000  ریال قیمت کل25/000/000  ریال

2-سنگ تنه درختی 120 متر مربع قیمت هر واحد450/000 ریال قیمت کل54/000/000  ریال

3-سنگ تراورتن عسلی 45 متر مربع قیمت هر واح450/000د ریال قیمت کل 20/250/000 ریال

که قیمت مجموع سنگ های توقیفی 99/350/000  ریال ارزیابی گردیده است لذا بدینوسیله از کلیه خریداران دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مزایده روز چهارشنبه مورخه 96/5/25 از ساعت 11 الی 12 در محل دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری خرمدره حاضر شوند فروش اموال از مبلغ پایه ارزیابی شده کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد.خریداران میتوانند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید.

عوضمحمدی-مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان خرم دره

کلیدواژه ها: