مزایده فروش سنگ چینی و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 2:23 (269 نمایش)

در پرونده کلاسه 961509 اجرائی اقای محمد رفعیی محکوم به پرداخت مبلغ 215/594/000 ریال بابت اصل خواسته

 

و سایر هزینه های اجرائی و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان آقای میثم آدینه لو با وکالت اقای احمدی و مبلغ 10/779/000  ریال نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است. و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی در جهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1396/05/22 روز  یکشنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت 10 به فروش برسد.مزایده از قسمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد ثمن معامله نقدا یا به صورت چک بانکی(تضمینی)از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد در غیر این صورت 10 درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد.طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه ی برگذاری مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران میتوانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ برگذاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:الف)سنگ تراورتن 1-نوع یک مقدار تقریبی 20 متر مربع ارزش ریالی 9/000/000  ریال 2-نوع دو مقدار تقریبی 50 مترمربع ارزش ریالی30/000/000  ریال 3-نوع سه مقدار تقریبی 50 متر مربع ارزش ریالی 3/000/000 ریال 4-نوع چهار به مقدار تقریبی 50 متر مربع ارزش ریالی17/500/000  ریال ب)سنگ چینی 1- نوع یک مقدار تقریبی 80 متر مربع ارزش ریالی12/800/000  ریال 2-نوع دو مقدار تقریبی 100 متر مربع ارش ریالی25/000/000  ریال 3-نوع سه مقدار تقریبی 150 متر مربع ارزش ریالی30/000/000  ریال جمعا به مبلغ154/300/000  ریال

سرداری-مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان

کلیدواژه ها: