مزایده فروش 320 متر تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 2:14 (284 نمایش)

 

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه نیابت علیه محمد علی عفتی

مبلغ  332/299/540  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ –ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ –ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ 13/750/000 ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل با توجه به نظریه کارشناس در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی ضمن بازدید از سنگ های معرفی شده به استحضار می رساند سنگ های معرفی شده از نوع تراورتن شکلاتی در عرض 40 سانتی متر متراژ320 متر مربع و با عنایت به عوامل موثر در اینگونه سنگها از قرار هر متر مربع 550/000  ریال و جمعا به مبلغ176/000/000 ریال ارزیابی می گردد.توقیف پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 96/5/17  از ساعت 11 لغایت12 به مزایده میگذارد.به هرکس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد.خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمیکند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده اوپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید.کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند میتوانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنس دادگستری کاشان مراجه نمایند.ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگشتری کاشان برگزار می شود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان

کلیدواژه ها: