مزایده فروش سنگ تراورتن عباس آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/18 2:7 (267 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه نیابت علیه محمد علی عفتی

مبلغ 164/085/667 ریال بایت اصل خواسته و مبلغ –ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ-ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ 7/500/000 رایل بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل با توجه به نظریه کارشناس در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی ضمن مشاهده شده از نوع تراورتن عباس آباد در عرض 40 سانتی متر طول بوده و متراژ 165 متر مربع و با عنابت به عوامل موثر در مورد اینگونه سنگها از قرار هر متر مربع سنگ عباس آباد 110/000 تومان و هر متر مربع سنگ ابیانه 80/0000 تومان جمعا 352/0000/000  ریال معادل سی و پنج ملیون و دویست هزارتومان ارزیابی میگردد.توقیف پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی منتخب دادگشتری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 1396/5/17 از ساعت 12 لغایت13 به مزایده میگذارد.به هرکس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد.خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمیکند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده اوپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید.کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند میتوانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنس دادگستری کاشان مراجه نمایند.ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگشتری کاشان برگزار می شود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان

کلیدواژه ها: