مزایده فروش گرانیت نهبندان و مرمریت اطلس و تراورتن عباس آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/10 16:12 (227 نمایش)

و تراورتن در پرونده کلاسه 900199 آقایان 1- رضا 2- کوروش هر دو رحیم پور در اجرای نیابت دادگستری بوکان/ محکوم گردیده اندبه پرداخت مبلغ 1/554/392/641 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له کریم نظری و غیره با وکالت آقای انور محمدرضا و پرداخت مبلغ 15/000/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که محکوم له در اجرای مقررات اجرای احکام مدنی مقداری سنگ نما را معرفی و توقیف نموده که با حضور نماینده دادستان به مزایده گذاشته می شود.

  1. سنگ گرانیت نهبدان هر متر100/000 تومان
  2. سنگ گارنیت پله شکوفه هر متر65/000 تومان
  3. مرمریت اطلس هر متر  75/000 تومان
  4. مرمریت 40 طویی گوهره هر متر33/000  تومان
  5. تراورتن شکلاتی هر متر55/000  تومان
  6. پله مرمریت تمین هر متر110/000  تومان
  7. تراور تن بی موج عباس آباد هر متر40/000 تومان
  8. گرانیت مشکی چایان هر متر 60/000 تومان

تاریخ مزایده مورخه روز چهارشنبه 1396/05/25 ساعت 10 صبح الی 12 ظهر

مکان مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بانه

برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی خود را اعلام و مبلغ ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و ظرف یک ماه پس از برنده شدن در مزایده باقی مانده مبلغ را تادیه نماید در صورت انصراف وقف ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پس از کسر هزینه های مزایده و هزینه اجر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

نجم الدین محمدی

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بانه

کلیدواژه ها: