مزایده فروش شصت عدد کوپ سنگ تراورتن آبگرم

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/8 10:29 (239 نمایش)

شماره ابلاغنامه : 9610103630400120 شماره پرونده : 9509983630100832 شماره بایگانی شعبه : 960036 تاریخ تنظیم: 1396/4/12  به موجب اجرائیه کلاسه 960036 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای مهدی یزدانی فرزند اصغر و محکوم علیه علیرضا غلامی فرزند محمود مبنی بر، فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است مورد مزایده عبارت است شصت عدد کوپ سنگ از نوع تراورتن آبگرم با وزن متوسط شش تن هر کوپ و با توجه نوع و کیفیت سنگ از قرار هر تن دو میلیون ریال جمعاً به ارزش   720/000/000  ریال ( هفتاد و دو میلیون تومان ) برآورد گردیده است مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه    1396/5/15  از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون – نجفی 130/ م الف

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش شصت عدد کوپ سنگ تراورتن آبگرم