مزایده فروش 5 تن سنگ زینتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/5 17:40 (240 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه 6- دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه2- اجرای احکام مدنی قم به شماره 92/2ج/1114- ثبت گردیده له آقای حمید نیازی اتدره سی علیه آقای علی جهانی محکوم  علیه است به پرداخت 221/600/000ریال و در حق محکوم له و مبلغ11/730/000ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم لها در قبال طلب خود مال متقول معرفی کرده است که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است . در راستای اجرای قرار کارشناسی از سوی ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام و پیرو هماهنگی قبلی ، در تاریخ 96/02/04 ، در معیت خواهان از محل دپوی سنگهای مقیق که در مسیر جاده کاشان واقع گردیده است مورد بازدید قرار گرفت. با توجه به مفاد پرونده و صور تجلسات مورخ  96/1/30    پاسگاه انتظامی لنگرود در خصوص توقیف اموال علیه آقای جهانی فرزند عباسقلی و با عنایت به بازدید و برسی به عمل آمده ، میزان سنگ زینتی خام نتراشیده موجود در محل 5/000(پنج هزار) کیلو می باشد. نوع سنگ زینتی ژئود بوده که با توجه به کاربرد و کیفیت فیزیکی ، رنگ و نقش آن ، قیمت به ازرای هر کیلو 60/000 ریال  برآورده می گردد . بنابراین ارزش کل اموال توقیف شده مذکور به مبلغ سی صد میلیون (300/000/000) ریال ارزیابی و اعلام می گردد. مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 1396/05/11 ساعت8/30 صبح به آدرس قم ، خ ساحلی ، جنب زندارن ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مرد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شکرت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع وبه کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزاینده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمایید.

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم- رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: