مزایده فروش انواع سنگ مرمریت و تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/4 12:28 (266 نمایش)

به موجب نیابت واصله از شعبه شعبه سوم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی یزد که به کلاسه 950385 این اجرا ثبت گردیده است

له آقای سید علی اکبر حسینی دربرزی علیه آقای جلال بحری با وکالت آقای محمد میرزائی محکوم علیه محکومست به پرداخت 1463848324 ریال محکوم به در حق محکوم له و پرداخت 87525000 ریال نیم عشر در حق دولت که وکیل محکوم علیه طی لایحه ای مقادیری اموال منقول سنگ مرمریت و سنگ تراورتن را به عنوان مال محکوم علیه جلال بحری معرفی نموده است که با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: سنگ های مرمریت و تراورتن معرفی شده در سنگبری آقای بحری واقع در شهرک سنگ سفید کوه نفت شرکت سامان سنگ از محل بازدید به عمل آمده و با توجه به سنگ های برش داده شده موجود در محوطه و راهنمایی وکیل پرونده نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

  1. مرمریت طولی 3 سانتی آباده عرض 35/0 طول 858 متراژ 300 به مبلغ 13000000 تومان
  2. مرمریت طولی 3 سانتی آباده عرض 3/0 طول 1000 متراژ 300 مبلغ 12000000 تومان
  3. مرمریت حکمی 3 سانتی آباده عرض 3/0 طول 3/0 متراژ 200 مبلغ 8000000 تومان
  4. مرمریت حکمی 3 سانتی آباده عرض 35/0 طول 35/0 متراژ 300 مبلغ 12000000 تومان
  5. مرمریت طولی 3 سانتی آباده عرض 2/0 طول 1000 متراژ 200 مبلغ 6000000 تومان
  6. تراورتن ترامیت سفید بوکان 3 سانتی عرض 4/0 طول 4/0 متراژ 200 مبلغ 6000000 تومان
  7. تراورتن ترامیت سفید بوکان 2 سانتی عرض 4/0 طول 6/0 متراژ 925 مبلغ 0875000 تومان
  8. تراورتن گردویی 2 سانتی عرض 4/0 طول 400 متراژ 300 مبلغ 9000000 تومان
  9. مرمریت حکمی 2 سانتی عرض 3/0 متراژ 300 مبلغ 9000000 تومان
  10. تراورتن گردویی عرض 4/0 طول 3/0 متراژ 1200 مبلغ 30000000 تومان جمع کل ارزیابی 154000000 تومان می باشد. لذا اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تفت در نظر دارد مورخ  96/5/8ساعت 10 صبح از طریق مزایده نوبت اول مطابق قانون اجرای احکام مدنی سنگ های فوق را با لحاظ شرایط ذیل به فروش برساند: قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه می باشد بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای فروش قرار می گیرد. سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی می باشد و می بایست به شماره حساب 21711295878003 سپرده دادگستری نزد شعب بانک ملی واریز و اصل فیش را به همراه تقاضای کتبی خود در پاکت قرار داده و تحویل نمایند و تقاضایی که فاقد ده درصد سپرده باشد فاقد اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد. برنده مزایده می بایست ظرف مدت معین ( حداکثر یک ماه ) نسبت به پرداخت باقیمانده مبلغ پیشنهادی اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. از نظر اجرا اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط و مقررات حاکم بر مزایده و همچنین اطلاع از وضعیت و کیفیت پلاک مورد مزایده و نحوه انتقال و تشریفات و هزینه های مرتبط با آن می باشد ضمنا انتقال سند و تحویل منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده می باشد و در صورت عدم حضور محکوم علیه جهت پیگیری انجام مقدمات انتقال می بایست توسط برنده مزایده صورت گیرد. پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده راس ساعت 10 صبح مورخ فوق الذکر در محل دفتر اجرای احکام حقوقی تفت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد کنندگان در جلسه بلامانع و آزاد می باشد. متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر یا عندالزوم بازدید در مدت 5 روز قبل از زمان مزایده می توانند در ساعات اداری ایام غیر تعطیل به دفتر احرای احکام حقوقی تفت مراجعه نمایند.

 

کلیدواژه ها: