مزایده فروش 430 متر سنگ کریستال

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/5/2 10:50 (245 نمایش)

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت دوم )

 

 

 

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی کلاسه 950524 مطروحه در اجرای احکم حقوقی ازنا 1010 متر مربع سنگ که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای ذینفع با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

  1. نام مالک آقای شهرام عبدالوند فرزند رحیم می باشد.
  2. حسب نظریه کارشناس دادگستری 430 متر مربع سنگ کریستال 20 طولی الیگودرز درجه یک به قرار هر متر مربع 000/220 ریال و قیمت کل 000/600/94 ریال و 580متر مربع سنگ 35*25 سانتی متر و 40*20 سانتی متر سنگ فرش کریستال الیگودرز درجه یک به ازای هر متر مربع 000/200 ریال و قیمت کل 000/000/116 ریال و با عنایت به اینکه مزایده در نوبت دوم برگزار می گردد در اجرای بخش اخیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
  3. سنگ های مورد مزایده در سنگبری دنا ازنا واق در شهرک المهدی شهرستان ازنا می باشد.
  4. برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقداً به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
  5. پرداخت بدهی های معوقه تا تاریخ مزایده در صورتیکه مورد مزایده دارای بدهی های مذکور باشد اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.
  6. پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار ( برنده مزایده ) منتقل خواهد شد.
  7. متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند.
  8. زمان مزایده روز دوشنبه مورخه 1396/05/9/ ساعت 10 الی 12 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد. م الف 15469

محمد صادق دالوند مدیر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری ازنا

کلیدواژه ها: مزايده فروش 430 متر سنگ کريستال