مزایده فروش 580 متر مربع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/4/18 16:10 (261 نمایش)

به‌موجب پرونده کلاسه 1/953683 له جواد اکبری علیه سید مجید قلی زاده جهت وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم‌علیه توقیف و به مبلغ 29/000/000 تومان ارزیابی و مقررشده در روز دوشنبه 1396/5/2 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی‌شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناً 10 درصد از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد. همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به‌موقع مابقی وجه 10 درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد مال مورد مزایده عبارت است از سنگ دیوار ساختمان به عرض 40 سانتی‌متر و ضخامت 1/5 سانتیمتر 1450 طولی و 580 مترمربع سنگ هر مترمربع به مبلغ 50000 تومان واقع در ساری جاده جویبار بعد از آبکسر سنگ فروشی سپاهان با توجه به‌مراتب قیمت گل سنگ توقیف شده جمعاً 580 مترمربع و به مبلغ 29/000/000 تومان بیست‌ونه میلیون تومان تعیین و اعلام می‌گردد متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند. 96/117

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

 

کلیدواژه ها: