مزایده فروش تراورتن شکلاتی موحدی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/4/16 13:3 (258 نمایش)

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه نیابت علیه محمدعلی عفتی مبلغ 332/299/547 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/750/000 ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم‌علیه شامل : با توجه به نظر کارشناسان در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی ضمن بازدید از سنگ‌های معرفی‌شده به استحضار می‌رساند سنگ‌های معرفی‌شده از نوع تراورتن شکلاتی موحدی به عرض 40 سانتیمتر بوده به متراژ 320 مترمربع با عنایت و عوامل مؤثر در مورد این‌گونه سنگ‌ها از قرار هر مترمربع 550/000 ریال که جمعاً 176/000/000 ریال اعلام می‌گردد.

توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی/ منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 96/4/26 از ساعت 12 لغایت 13 به مزایده می‌گذارد. به هرکسی و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد خریدار می‌بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی‌المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی‌کند می‌بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین‌شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانیکه مایل‌اند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می‌توانند 5 روز مانده به‌وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمناً مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می‌شود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان- حسین خندانی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: