مزایده فروش تراورتن عباس آباد و ابیانه

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/4/12 21:13 (269 نمایش)

آگهی مزایده نوبت اول

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه نیابت 96/67 علیه محمدعلی عفتی مبلغ 164/085/667 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم‌علیه شامل : با توجه به نظر کارشناسان در خصوص ارزیابی سنگ ساختمانی ضمن مشاهده از سنگ‌های مشاهده‌شده از نوع تراورتن عباس آباد به عرض 40 سانتی‌متر طولی بوده به متراژ 200 مترمربع و از نوع تراورتن ابیانه به عرض 40 سانتی‌متر طولی بوده به متراژ 165 مترمربع با توجه به عوامل مؤثر در مورد این‌گونه سنگ‌ها از قرار هر مترمربع سنگ عباس‌آباد 110/000 تومان و هر متر سنگ ابیانه 80/000 تومان جمعاً 352/000/000 ریال معادل سی‌وپنج میلیون و دویست هزار تومان ارزیابی گردید.

توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 96/4/26 از ساعت 11 لغایت 12 به مزایده می‌گذارد. به هر کسی و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع والاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به او فروخته خواهد شد. خریدار می‌بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی‌المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی‌کند می‌بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین‌شده نسبت به پرداخت مابقی بها اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید. کسانیکه مایل‌اند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می‌توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمناً مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می‌شود. مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کاشان- حسین خندانی 

کلیدواژه ها: