مزایده فروش سنگ تراورتن کرم رنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/4/10 17:56 (265 نمایش)

 

ش بایگانی شعبه: 950939 اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی نسبت به فروش اموال متعلق به محکوم‌علیه میثم واثقی در حق مصطفی بابایی درزی در روز سه‌شنبه 96/4/13 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید. کارشناس ارزش سنگ تراورتن کرم رنگ مقدار 300 مترمربع به ارزش مترمربعی 700000 ریال کلاً به ارزش 210/000/000 ریال و سنگ 40 در 40 مرمریت سفید به مقدار 200 مترمربع ارزش هر متر 400000 ریال کلاً 80/000/000 ریال و سنگ 20 در 30 مرمریت سفید بوژال مقدار 250 مترمربع هر مترمربع 200000 ریال کلاً 75/000/000 ریال و سنگ تراورتن کرم 40 درجه 2 مقدار 100 مترمربع ارزش مترمربعی 550000 ریال کلاً 55/000/000 ریال را جمعاً 420/000/000 ریال برآورد نموده است. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می‌شود. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی‌المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً هرگونه هزینه بعدی به عهده خریدار می‌باشد. م / الف

دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی 

کلیدواژه ها: