مزایده فروش انواع سنگ تراورتن و گرانیت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/27 1:2 (305 نمایش)

به‌موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9510094411901887 و شماره دادنامه 9509974411900268 محکوم‌علیه مرتضی الماسی قره قشلاقی محکوم است به مبلغ ۲۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مانده مابقی اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲/۱۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هکذا خسارت تأخیر تأدیه  از تاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول که بعداً در زمان اجرا محاسبه و اعمال خواهد شد و پرداخت مبلغ 10/440/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق محکوم‌له و پرداخت مبلغ ۲۰/۳۷۹/۵۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظریه کارشناسی: اینجانب کارشناس منتخب پس از اعلام از قرار کارشناسی با حضور و راهنمایی نماینده خواهان (آقای مرتضی الماسی) از محل دپوی مصالح سنگ نمای ساختمان به آدرس ارومیه - چهارراه برق و عمار نبش خیابان یاسر و برق بازدید به عمل آید که پس از بررسی و انجام متراژهای لازم ارزیابی به شرح زیر تقدیم می‌گردد؛ محل مورد بازدید سنگ‌های نمای ساختمانی شامل انواع سنگ‌های تراورتن اصفهان و آذرشهر و سنگ‌های گرانیت گل پنبه‌ای کف و نیز سنگ‌های گیوتین شده و یاد بر به شرح زیر موجود بودند. ۱- سنگ نمای تراورتن آذرشهر ۲۰ متر مبلغ واحد ۰۰/۰۰۰ ۵ ریال مبلغ کل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- سنگ نمای تراورتن کرمی ۵۰ متر مبلغ واحد ۰/۰۰۰ ۳۵ ریال مبلغ کل ۵۰۰/۰۰۰ /۱۷ ریال ۳- سنگ نمای تراورتن سیلور ۳۰۰ متر مبلغ واحد ۵۵۰/۰۰۰ ریال مبلغ کل ۱6۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 4- سنگ گرانیت گل پنبه کف ۱6۰ متر مبلغ واحد 4۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ کل 64/000/000 ریال ۵- انواع سنگ گیوتن و بادبر 6۵۰ مترمربع مبلغ واحد ۳۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ کل ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع کل 451/500/000 ریال (چهارصد و پنجاه ‌و یک میلیون و پانصدهزار ریال) مزایده اموال موردنظر در مورخه 96/4/11 ساعت ۹ صبح روز یکشنبه در دفتر شعبه ۱۹ حقوقی در خیابان مافی اول خیابان پیروزی مجتمع قضایی شماره ۲ بفروش خواهد رسید.لذا متقاضیان می‌توانند در مورخه اعلامی در آدرس مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند. در صورت تمایل به بازدید می‌توانند ۵ روز قبل از مزایده در دفتر دادگاه حاضر تا ترتیب بازدید از ملک مورد مزایده داده شود. مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش خواهد رسید. ۱۰ درصد مبلغ مزایده ونیم عشر دولتی نقداً فی‌المجلس از برنده مزایده دریافت و به‌حساب سپرده واریز خواهد شد. مابقی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به‌حساب سپرده دادگستری تودیع شود در غیر این صورت ده درصد واریزی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شده. ضمناً کلیه هزینه‌های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 653

شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش انواع سنگ تراورتن و گرانيت