مزایده فروش 280 متر مربع دپو سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/21 12:43 (728 نمایش)

 

در پرونده کلاسه ۲۰۸۷/۹۵ اجرایی و به موجب دادنامه ۸۳۶ صادره از شعب حقوقی نجف‌آباد محکوم‌علیه اجرایی آقای احسان فرقانی محکوم است به پرداخت ۴۹/۳۶۵/۰۰۰ ریال نیم عشردولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف‌آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای محمدعلی معین شرح ذیل ارزیابی گردیده است: از یک دیو سنگ واقع در رضوانشهر شهرک مجتمع کارگاه‌های سنگ‌بری خ مرکزی نبش کوچه یک مرکزی سنگ‌بری گلستان سنگ موجود به ضمانت حدود یک سانتی‌متر و عرض چهل سانتیمتر و حدود ۷۰۰ متر طول و به‌عبارت‌دیگر حدود ۲۸۰مترمربع می‌باشد با توجه به کیفیت متوسط سنگ‌ها ارزش آن از قرار هر مترمربع ۴۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و تعیین گردید. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف‌آباد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰ صبح و در محل اجرای احکام به فروش می‌رسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی ۱۰٪ آن را فی‌المجلس به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می‌گردد. ضمناً خریدار می‌تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد.

 

م الف: ۴۶۱۲ اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف‌آباد (مجتمع شماره یک)/۳/۷۰۳

کلیدواژه ها: مزايده فروش 280 متر مربع دپو سنگ