مزایده فروش انواع سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/21 12:41 (307 نمایش)

 

اجرای احکام شعبه ۳ دادگاه عمومی - حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده‌ای در خصوص کلاسه اجرایی 961067 له عزت اله کلانتری علیه اکبر عمو شاهی مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۱۲/۴۱۶/۹۸۵ ریال بابت دستمزد حافظ اموال هزینه‌های دادرسی و اجرایی تاریخ ۹۶/۴/۱۵ساعت ۱۰ صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان اصفهان، منهای یک اجرای احکام شعبه ۳ حقوقی جهت فروش اموال - مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ451/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می‌توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی جاده اصفهان - شاهین‌شهر - منطقه صنعتی محمودآباد - نبش خیابان ۲۰ نزد حافظ اموال آقای مسلم عضدی از آن بازدید و با سپردن ۱۰ درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه‌های اجرایی بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. لیست اموال - مال موضوع مزایده: ۱- سنگ میکا (طرح چوب) با عرض ۴۰، ۳۵ و ۳۰ سانتیمتر (به‌صورت طولی و به مقدار ۸۰۰ مترمربع به ازا هر مترمربع 280/000 ریال و جمعاً 224/000/000 ریال ۳- سنگ تراورتن با طرح گردویی با عرض ۴۰ سانتیمتر (به‌صورت طولی) و با مقدار ۵۰۰ مترمربع به ازا هر مترمربع ۲۷۰/۰۰۰ ریال و جمعاً ۱۳۵/۰۰۰/۰۰0 ریال ۳- سنگ مرمریت آباده و چهرک به عرض ۳۰ سانتیمتر (صورت طولی) و با مقدار ۴۰۰ مترمربع به ازا هر مترمربع ۳۲۰/۰۰۰ ریالی و جمعاً 92/000/000 ریال و ارزش کل سنگ‌های یاد شده به مبلغ 451/000/000 ریال (چهارصد و پنجاه‌ویک میلیون ریال) برآورد و اعلام می‌گردد. دادورز اجرای احکام شعبه ۳

دادگاه حقوقی اصفهان شماره م/الف ۷۳۷۷

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش انواع سنگ