مزایده فروش تراورتن کرم قهوه ای معدن بناب

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/21 12:39 (451 نمایش)

 

در اجرای دادنامه شماره 9509974468200198 مورخه 95/5/23 صادره از شعبه 32 شورای حل اختلاف ارومیه برابر با پرونده کلاسه ه به ۹۵۲۴ احکام/ 2 حکم به محکومیت محکوم‌علیه مجید روح الهی به مبلغ 69737000 ریال در حق محکوم‌له مهاجر بیماری و مبلغ 3486850 ریال به عنوان نیم عشریه در حق دولت صادر شده که در جهت استیفا محکوم‌به و نیم عشر دولتی از اموال محکوم‌علیه به مقدار ۱۵00 متر سنگ تراورتن به ضخامت دو سانتی و به عرض 40 سانتیمتری تولید معدن بناب به رنگ کرم قهوه‌ای متر توقیف که برابر نظریه کارشناسی قیمت هر مترمربع 50000 ارزیابی و ارزش 1500متر به مبلغ 75000000 ریال قیمت‌گذاری که از طریق مزایده حضوری روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۳/۳۱ساعت 10 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در بلوار والفجر مجتمع قضایی شماره یک دادگستری به فروش خواهد رسید طالبین می‌توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا اطلاعات لازم را به دست آورده و از اموال توقیفی بازدید نمایند در جلسه شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذار می‌گردد که ده درصد مبلغ مزایده فی‌المجلس از خریدار اخذ و به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی ظرف یک ماه توسط خریدار پرداخت خواهد گردید در غیر این صورت مبلغ تودیع شده پس از کسر هزینه‌های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف، ۴۷۴

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف ارومیه

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن کرم قهوه اي معدن بناب