مزایده فروش انواع سنگ- 96/3/21

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/13 16:40 (268 نمایش)

 

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه 941447 اجرایی با توجه به عدم تأدیه محکوم به به مبلغ 836/629/753 ریال بابت محکوم‌به و مبلغ 36/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی نسبت به فروش اموال منقول ذیل از طریق مزایده حضوری به اقدام نماید. کارشناس مربوطه مشخصات و قیمت آن را به شرح ذیل اعلام نموده است. 1- سنگ گرانیت مشکی نطنز درجه‌یک به متراژ تقریبی 290 مترمربع از قرار هر مترمربع 800/000 ریال برابر است با مبلغ 233/000/000 ریال 2- سنگ تراروتن عباس‌آباد (ممتاز) به متراژ تقریبی 150 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/000/000 ریال برابر است با مبلغ 150/000/000 ریال 3- سنگ تراورتن سیلور تکاب(ممتاز) به متراژ تقریبی 300 مترمربع از قرار هر مترمربع 800/000 ریال برابر است با مبلغ 240/000/000 ریال 4- سنگ تراورتن بی موج آتشکوه(درجه یک) به متراژ تقریبی 230 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/000/000 ریال برابر است با مبلغ 230/000/000 ریال 5- سنگ تراورتن قرمز و لیمویی آذرشهر به متراژ تقریبی 170 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/000/000 ریال برابر است با مبلغ 170/000/000 ریال 6- سنگ ابعادی سمیرم به ابعاد 40*40 به متراژ تقریبی 150 مترمربع از قرار هر مترمربع 400/000 ریال برابر است با مبلغ  60/000/000ریال. در نتیجه ارزش کل اقلام معرفی‌شده به مبلغ 1/082/000/000 ریال ( یک میلیارد هشتاد دو میلیون ریال) برآورد و اعلام می‌گردد. لذا طالبین می‌توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال مذکور به این اجرا مراجعه و سپس اقدام به ارائه پیشنهاد نمایند. بالاترین قیمت پیشنهادی برنده محسوب که می‌بایست 10 درصد ثمن مزایده را نقداً فی‌المجلس پرداخت و الباقی آن را حداکثر ظرف 10 روز ( ده روز) از برگزاری مزایده به‌حساب سپرده دادگستری واریز نماید. چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت الباقی ثمن مزایده اقدام ننماید. 10 درصد پرداختی پس از کسر هزینه‌های اجرا به نفع دولت ضبط می‌گردد. اموال پس از واریز کل مبلغ به برنده مزایده تحویل داده می‌شود. مکان مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود- زمان مزایده: روز یک‌شنبه مورخ 1396/03/21 ساعت 10 الی 10/30 صبح

448- دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود

 

 

 

 

کلیدواژه ها: