مزایده فروش 335 متر سنگ تراورتن

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/13 16:38 (263 نمایش)

 

در پرونده کلاسه 950299 ح 5/ اجرایی و به‌موجب دادنامه 95-0126 صادره از شعبه حقوقی محلات عمومی نجف‌آباد محکوم‌علیه اجرایی آقای مصطفی ادریسی محکوم است به پرداخت 108/324/000 ریال بابت محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی و غیره در حق محکوم‌له و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف‌آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس محمدعلی معین به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: 335 مترمربع سنگ تراورتن به عرض 40 سانتی‌متر و طول‌های متغیر واقع در سنگ‌بری انجلس به ارزش 100/500/000 ریال تعیین می‌گردد. با توجه به‌مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیف‌شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف‌آباد در تاریخ 1396/03/27 ساعت 10 صبح و در محل اجرای احکام به فروش می‌رسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب که بایستی 10 درصد آن را فی­المجلس به‌حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می‌گردد. ضمناً خریدار می‌تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد.

م الف: 4486 اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف‌آباد/ 221/ 3

 

 

 

 

کلیدواژه ها: