مزایده فروش تراورتن بی موج

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/13 16:36 (229 نمایش)

 

شماره بایگانی شعبه: 951377

به‌موجب پرونده کلاسه 1/951377 له امان محمد سعدی پیشکمر با وکالت آقای موسوی علیه عبدالحمید سلطانی فر جهت وصول محکوم‌ به و هزینه‌های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم‌علیه توقیف و به مبلغ 650/250/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز یکشنبه مورخ 1396/3/28 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی‌شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناً 10 درصد از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به‌موقع مابقی و جه ده درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مال مورد مزایده عبارت است از : سنگ تروارتن بی موج به متراژ 765 مترمربع از قرار مترمربعی 850/000 ریال می‌باشد. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری مراجعه نمایند.

محمد متقی- دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

 

 

 

کلیدواژه ها: