مزایده فروش 40 قطعه سنگ تراورتن و تراونیکس

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/13 16:34 (248 نمایش)

 

به‌موجب پرونده شماره 9409982512900389 نیابتی دادگستری قم و پرونده اجرایی شماره 950492 له آقای علی سلیم و علیه موسی­الرضا جدیدی به خواسته مطالبه به مبلغ 504231280 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25211564 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به معرفی مقدار 40 قطعه‌سنگ تراورتن توسط محکوم‌علیه واقع در معدن خورهه کارشناس سنگ‌های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است پلاک مذکور در مورخه 96/3/21 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت­الله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی­المجلس از برنده اخذ خواهد شد. مورد مزایده فروش تعداد 40 قطعه‌سنگ تراورتن و تراونیکس که طبق نظر کارشناس سنگ‌ها واقع در منطقه خورهه؛ معدن سنگ تراورتن میرزائی روبروی پاسگاه می‌باشد که وزن تقریبی سنگ‌ها 650 تن و حدود قیمت هر تن سنگ 950/000 ریال برآورد و قیمت کلی سنگ‌ها معادل 617/500/000 ریال ( معادل شصت‌ویک میلیون و هفت‌صد و پنجاه‌هزار تومان) ارزیابی گردیده است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محلات

 

 

 

کلیدواژه ها: