مزایده فروش سنگ تراورتن شکلاتی بی موج کاشان

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/13 16:32 (251 نمایش)

به‌موجب پرونده کلاسه 12/92 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران له مصطفی یزدانی فرزند محمود و محکوم‌علیه هم جواد دادخواه فرزند محمدعلی و قدرت الله نقدی پور فرزند کریم مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم‌له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است؛ مورد مزایده عبارت است مقدار 550 مترمربع سنگ نوع کرم شکلاتی بی موج تراورتن کاشان در قالب سه دسته سنگ که از قرار هر مترمربع 450/000 ریال و مجموعاً 250/000/000 ریال ارزیابی و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه‌شنبه 96/4/13 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی­المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد طالبین در صورت تمایل می‌توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م / الف 79

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران و کرون

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن شکلاتي بي موج کاشان