مزایده فروش گرانیت گل پنبه ای

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/4 13:0 (274 نمایش)

در پرونده اجرائی شماره 960032 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ماکو برابر دادنامه شماره 607/95 محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ 140/925/000 ریال در حق محکوم‌له محمد محمد حسنی فرزند غفار به پرداخت مبلغ 7/046/250 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم از محکوم‌علیه حامد منافی فرزند فرمان به شرح ذیل توقیف و قیمت پایه آن توسط کارشناس محترم منتخب دادگاه تعیین گردیده است. مشخصات اموال: 1- یک دستگاه کانکس به ابعاد 16*3 به مساحت 48 مترمربع کارکرده که نیاز به بازسازی دارد به مبلغ 35/000/000 ریال 2- سنگ گرانیت گل پنبه‌ای اپن آشپزخانه 5 مترمربع به مبلغ 2/000/000 ریال 3- سنگ پله یک متری سفید خرم‌آباد 120 مترمربع به مبلغ 36/000/000 ریال 4- سنگ کف تراورتن به مساحت 200 مترمربع به مبلغ 50/000/000 ریال 5- سنگ نمای آنتیک 50 مترمربع به مبلغ 10/000/000 ریال 6- سنگ نمای تراورتن با سایزهای مختلف به مساحت 150 مترمربع به مبلغ 37/000/000 ریال جمع کل ارزش عادلانه اقلام مذکور طی نظریه کارشناسی به نرخ روز مبلغ 170/000/000 ریال معادل هفده میلیون تومان برآورده شده است. اینک بنابر مراتب مستندابه ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش می‌رسد متقاضیان می‌توانند تقاضای کتبی خود را به انضمام ده درصد میزان پیشنهادی را به‌حساب 2171290161006 بانک ملی مرکزی واریز ضمن بازدید از اموال موصوف به همراه محکوم‌به فیش واریزی آن را به شعبه اجرای احکام مدنی شورا ارائه نموده و روز شنبه مورخ 96/3/13 ساعت 10 صبح جهت شرکت در محل مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا شرکت نمایند در صورت انصراف از تقاضا بعد از برنده شدن در مزایده وجه سپرده به نفع صندوق دولت ضبط و اموال مورد مطالبه به نفر دوم مزایده واگذار خواهد شد. 8121

فرهاد عظیم خانی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ماکو
 

کلیدواژه ها: مزايده فروش گرانيت گل پنبه اي