مزایده فروش چندین نوع سنگ گرانیت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:27 (234 نمایش)

برابر مفاد اجرائیه پرونده به شماره بایگانی 96006 اجرایی در راستای اجرای دادنامه شماره 9509970404400955 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل محکوم­علیه عدالت بهادریان فرزند بهادر محکوم هستند به پرداخت مبلغ 155/065/792 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 1/260/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 360/000 ریال بابت تعرفه خدمات و مبلغ 404/000 ریال بابت هزینه اوراق و مبلغ 4/921/579 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم­له فرزاد و عزیزالله اخوت گللو و مبلغ 7/753/289 ریال بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اموال معرفی شده از سوی محکوم­علیه جهت فروش و ارجاع آن به کارشناس جهت قیمت­گذاری بدین شرح ارزش­­گذاری گردیده است:

سنگ­های معرفی شده به نشانی اردبیل- بزرگراه شهدا- مابین فلکه علی­آباد و حکیم نظامی جنب پل فلزی عابر پیاده سنگ­بری و سنگ­فروشی دریا سنگ می­باشد.

1- سنگ پله گرانیتی شکلاتی در طول­های 1/05 و 1/10 و 1/15 به متراژ 45/46 مترمربع به مبلغ 29549000 ریال

2- سنگ پله شیشه ­ای در طول­های 0/09 تا 1/25 و به متراژ 73/63 مترمربع و به مبلغ 30924600 ریال

3- سنگ گرانیت شکلاتی 40 طولی به متراژ 135 یکصد و سی و پنج مترمربع و به مبلغ 56700000 ریال

4- سنگ گرانیت نه بندان 40 طولی به متراژ 130 یکصد و سی مترمربع و به مبلغ 62400000 ریال جمع کل مبلغ سنگ­های مورد معرفی در 4 ردیف به مبلغ 179/573/600 ریال معادل هفده میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت تومان می­باشد ضمنا سنگ­های بازدید شده در محل مورد نظر به صورت درجه یک و صحیح و سالم و فاقد هرگونه شکستگی و لب­پری می­باشد.

بنابراین جلسه مزایده به روز شنبه مورخه 96/3/6 ساعت 10 صبح الی 10/30 در دفتر اجرای احکام دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی اردبیل واقع در کارشناسان دادگاه­های عمومی و حقوقی اردبیل در حضور نماینده محترم دادستان اردبیل برگزار خواهد شد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالب می­تواند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید برنده مزایده می­تواند از کل ثمن معامله فی­المجلس ده درصد آن را پرداخت و مابقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نماید که در صورت عدم پرداخت مابقی در مهلت مقرر ده درصد واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد خریدار می­تواند 5 روز قبل از مزایده با همکاری دفتر اجرای احکام از مورد مزایده بازدید و ملاحظه نمایند.

96/501 م الف منشی شعبه چهارم اجرای احکام مدنی اردبیل

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش چندين نوع سنگ گرانيت