مزایده فروش تراورتن سفید و کرم اصفهان

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:25 (242 نمایش)

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول شماره 951026 به موجب پرونده کلاسه 951026 اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج کیانوش رشیدی فرزند یدالله محکوم است به پرداخت مبلغ 2/700/000/000 ریال به عنوان محکوم­به در حق جواد صفری و همچنین پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به قبول اعسار و تقسیط محکوم­علیه جهت پرداخت 1/4 بدهی خود به عنوان پیش قسط مقداری اموال منقول شامل سنگ نمای ساختمان را معرفی نموده است که مطابق نظریه کارشناسی مبلغ 719/831/000 ریالی قیمت­گذاری شده که در روز شنبه مورخ 1396/3/6 ساعت 9 الی 10 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان طلب محکوم­له با حضور دادورز اجرا و نماینده دادسرای عمومی سنندج به مزایده گذاشته می­شود. طالبین می­توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی­المجلس مبلغ 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرفی یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد. مشخصات مال مورد مزایده عبارت است از: مقدار 1841 مترمربع سنگ نمای تراورتن سفید و کرمی اصفهان درجه دو که محل نگهداری آن واقع در سنندج- نایسر خ امام شافعی جنب شیرینی باران منزل عبدالله محمدی طبقه همکف انبار اجاره­ای مصالح ساختمانی می­باشد به قیمت 719/831/000 ریال برآورد گردیده است و قیمت گذاری براساس قیمت روز قیمت کف بازار عمده و سنگ­های مذکور در حدود نصف سفید و نصف کرم رنگ می­باشد.

پالیزی- دادورز شعبه اول متمرکز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن سفيد و کرم اصفهان