مزایده فروش مرمریت پر طاووسی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:23 (249 نمایش)

به استناد پرونده اجرایی به کلاسه 950119/6 صادره از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی یزد له 1- داریوش بیگ­نژاد فرزند غلامرضا 2- مسعود دانش­نیا فرزند یدالله با وکالت رضا خان­اوغلی یزدی و علیه محمد میرجلیلی فرزند محمدحسین محکوم­علیه بابت محکوم­به و نیم عشر دولتی 666/026/220 ریال در حق محکوم­له و صندوق دولت مدیون می­باشد که حسب اعلام و معرفی محکوم­علیه 430 مترمربع سنگ پرطاووسی 2 سانتیمتری 35*35 ارسنجان که هر مترمربع به مبلغ 250/000 ریال و جمعا به مبلغ 107/500/000 ریال ارزیابی گردیده و 700 مترمربع سنگ پله طاووسی 4 سانتیمتری عرض 35 ارسنجان که هر مترمربع 530/000 ریال و جمعا به مبلغ 371/000/000 ریال ارزیابی گردیده و 470 مترمربع سنگ پرطاووسی 2 سانتیمتری عرض 40 طولی ارسنجان که هر مترمربع 250/000 ریال و جمعا به مبلغ 117/500/000 ریال ارزیابی گردیده که توسط محکوم­له بابت قسمتی از محکوم­به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح فوق و جمعا به مبلغ 593/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای دین محکوم­علیه در تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1396/3/10 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول یزد به فروش می­رسد لذا طالبین می­توانند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده در ساعت اداری در شعبه ششم اجرای احکام حقوقی یزد حاضر و جهت ملاحظه اموال موضوع مزایده اقدام نماید و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171295806004 بانک ملی دادگستری یزد واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضایی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

704 مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد- عباس رستمی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش مرمريت پر طاووسي