مزایده فروش 120 متر سنگ آنتیک

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:21 (259 نمایش)

در پرونده اجرایی کلاسه 951504 شورای حل اختلاف گنبدکاووس آقای هادی حسین زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 43/670/000 ریال در حق محکوم­له آقای روح الله چمن و پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل: مقدار 120 مترمربع سنگ آنتیک ساختمانی توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می­رسد: 1- مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ جمعا 48/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2- مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می­شود. 3- مکان مزایده در شعبه اجرای مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس می­باشد. 4- موعد مزایده روز سه­شنبه مورخه 1396/03/09 ساعت 10 الی 10/30 صبح می­باشد. 5- متقاضیان شرکت در جلسه می­توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل می­گردد. 7- همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی می­باشد. 8- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی­المجلس و مابقی آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارایه نماید در غیر این صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

بهاری- مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش 120 متر سنگ آنتيک