مزایده فروش گرانیت طوسی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:18 (253 نمایش)

 

در پرونده کلاسه 951958 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم­علیه شرکت خرم گرانیت سالار محکوم است به پرداخت 34/785/129 ریال در حق محکوم­له آقای مهدی نجفی و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه اجرایی و نظر به اینکه علی رغم ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم­علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم­به ننموده است و از طرفی از سوی محکوم­له اموال بلامعارض محکوم­علیه توقیف و از طریق خبره محلی ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده اط قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی­المجلس دریافت شده سپس اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده حکم داده می­شود. قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبین می­توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.

اموال مورد مزایده و قیمت: سنگ­های مورد بازدید از نوع سنگ گرانیت طوسی رنگ, کیفیت آن تلفیقی از درجه 1 و 2 به ابعاد 30*30 سانتیمتر و به ضخامت تقریبی 2 سانتیمتر واقع در ابهر شهرک صنعتی شریف, شرکت سنگبری خرم گرانیت سالار با توجه به نوع, کیفیت, ابعاد و ... سنگ­های مورد بازدید ارزش ریالی هر متر مربع از آن به طور متوسط 200/000 ریال معادل بیست هزار تومان تعیین و برآورد می­گردد.

محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ 1396/2/30 ساعت 11 الی 12

اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر-قدیمی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش گرانيت طوسي