مزایده فروش 21 قطعه کوپ مرمریت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/17 22:35 (271 نمایش)

به موجب پرونده اجراییه کلاسه 950462 صادره از شعبه اجرای احکام مدنی شیراز محکوم‌علیه خانم فرخنده خسروانیان فرزند جان محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 566/129/614 ریال بابت اصل خواسته در حق آقایان علی رجبی فرزند حسن و عباسعلی گرامی فرزند فضل‌الله و مبلغ 2/750/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است؛ و با توجه به اینکه محکوم‌له وفق نظریه کارشناسی تعداد 21 قطعه سنگ مرمریت بزرگ تک کوب به مالکیت محکوم‌علیه را با رنگ قرمز از شماره 1 تا 21 بر روی سنگ­ها علامت‌گذاری نموده را به این اجرا معرفی و توقیف گردیده است. لذا پس از طی تشریفات قانونی و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سنگ­های فوق رأس ساعت 10 صبح مورخه 1396/03/06 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بوانات از طریق مزایده به فروش می­رسد. مزایده از قیمت کارشناسی شده 580000000 میلیون ریال شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و نقداً پرداخت نمایند در غیر این صورت برنده مزایده می­تواند ده درصد آن را نقداً فی­المجلس به عنوان سپرده تودیعی پس از کسر از هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شرکت کنندگان در مزایده می­توانند قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از خودرو فوق بازدید نمایند. «5435»

3298/ م الف

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش 21 قطعه کوپ مرمريت