مزایده فروش سنگ تراورتن حاجی آباد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/11 17:23 (275 نمایش)

آگهی مزایده در راستای اجرایی پرونده اجرایی به کلاسه 950217 له خانم میترا صمدی با وکالت آقای یعقوب افضلی علیه احمد محمدی گزستانی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال بابت اصل خواسته و خسارت در حق محکوله و پرداخت مبلغ شانصده میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و یکصد و نه ریال بابت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در راستای احقاق حق محکوم له و وصول محکوم به شخص ثالث به نام رضا زاهدی توتی اقدام به معرفی مال (سنگ ساختمانی) نموده که پس از جری تشریفات قانونی و ارجاع امر به کارشناس و اظهار نظر کارشناس محترم و ابلاغ نظریه به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض و با توجه به مبلغ محکوم به و اینکه کارشناس محترم اجناس کارشناسی شده را مبلغ سیصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال اعلام نموده که بدینوسیله کل اجناس فوق از طریق مزایده به فروش می­رسد. مزایده در تاریخ ۳۰/ ۹۶/۲ روز ساعت ۹ الی 9/30 برگزار می­گردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می­شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده و ده درصد بها را فی­المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض آن را به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می­گردد خریداران می­توانند جهت بازدید ۵ روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه با 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار مجتمع قضایی شهید باهنر ط سوم دفتر اجرای احکام شعبه مراجعه نماید ضمنا مزایده در طبقه سوم دفتر اجرای احکام شعبه 121 برگزار می­گردد داشتن کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است. عطف به ابلاغ کارشناس پرونده شماره 950217 دعوی محکوم له میترا صمدی با وکالت یعقوب افضلی به طرفیت احمد محمدی گزستانی موضوع قرار صادره مبنی بر ارزیابی سنگهای معرفی شده آقای رضا زاهدی توتی فرزند بمانعلی با هماهنگی وکیل محترم خواهان به آدرس تهران مجیدیه شمالی- استاد حسن بنا پایین­تر از سه راه پرتوی سنگبری مجیدیه پلاک ۵۳۰ مراجعه و پس از انجام بررسی­های لازم و معاینه سنگها نتیجه به شرح ذیل گزارش می­گردد: مشخصات ظاهری: هنگام مراجعه آقای محمدی و متصدی سنگبری در محل حضور داشتند و سنگهای زیادی در داخل حیاط سنگبری موجود بود اما نامبردگان چهار دپوی سنگ را که در محوطه موجود بود معرفی کردند وکیل خواهان در محل حضور نیافت و اظهار کرد لزومی به حمل سنگها به محل دیگر نمی­باشد اینجانب جهت ارزیابی ابتدا اقدام به شمارش تعداد و سپس اندازه­گیری ابعاد سنگها نموده و با اندازه­گیری مساحت نوع و قیمت آنها نتیجه به شرح ذیل گزارش می­گردد. نظریه کارشناسی: دپوی اول در سه ردیف هر ردیف تقریبا ۱۴۳ عدد با ارتفاع متوسط 2۴۲ سانتیمتر و دپوی دوم 130 عدد به ارتفاع متوسط 230 سانتیمتر و دپوی سوم 195 عدد به ارتفاع متوسط 240 سانتیمتر همگی به عرض 40 سانتیمتر با طول­های مختلف 40 طول دارای مساحت تقریبی 722 مترمربع سنگ تراورتن حاجی­ آباد می­باشد که طبق نمونه گرفته شده از سنگها به مبلغ متری 40 هزار تومان و در مجموع به مبلغ تقریبا 28880000 بیست و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان و دپوی چهارم شامل 90۹ عدد سنگ گرانیت طوسی بنابر اظهار از معدن خرمدره به ارتفاع حدود ۲۸۵ سانتیمتر یک تکه و عرض چهل سانتیمتر با مساحت تقریبی 102 متر و 60 دسیمتر مربع که طبق نمونه گرفته شده از آن به مبلغ متری سی و هفت هزار تومان و در کل ارزش دپوی چهارم به مبلغ 3796000 سه میلیون و هفتصد و نود و شش هزار تومان و در کل مجموع چهار دپوی معرفی شده به مبلغ سی و دو میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار تومان ارزیابی و اعلان می­گردد بدیهی است مسئولیت که و زیاد شدن سنگها با توجه به حمل نشدن آنها به عهده بنده نمی­باشد.

110/6628

دادورز اجرای احکام شعبه 121 مجتمع شهیدباهنر تهران

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن حاجي آباد